Gurudwara Bangla Sahib

Gurudwara Sis Ganj Sahib

An extraordinary Sikh landmark